Egzamin ósmoklasisty

ROK SZKOLNY 2019/2020

HARMONOGRAM PRÓBNYCH EGZAMINÓW

NOWA ERA: 20 - 22 listopada 2019 r.
- 20.11. - język polski
godz. 9:00 - czas pracy 120 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 180 minut)
- 21.11. - matematyka
czas pracy 100 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 150 minut)
- 22.11. - język obcy nowożytny
czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)

OPERON: 03 -  05 grudnia 2019 r.
- 03.12. - język polski
godz. 9:00 - czas pracy 120 minut
- 04.12. - matematyka
godz. 9:00 - czas pracy 100 minut
- 05.12. - język obcy nowożytny
godz. 9:00 - czas pracy 90 minut
____________________________________
ROK SZKOLNY 2019/2020
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
21 kwietnia 2020 r. (wtorek) - język polski
- godz. 9:00 - czas pracy 120 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 180 minut)
22 kwietnia 2020 r. (środa) - matematyka
- godz. 9:00 - czas pracy 100 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 150 minut)
23 kwietnia 2020 r. (czwartek) - język obcy nowożytny
- godz. 9:00 - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj tutaj
Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 -  czytaj tutaj
Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku -  czytaj tutaj
_______________________________________________________________________

Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów -  czytaj tutaj
Przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów -  czytaj tutaj
___________________________________________________
Zobacz
Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty dostępne tutaj
______________________________________________________
MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓWdostępne tutaj
_____________________________________________________

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

 • Każdego dnia zbiórka w szkole o godz. 8:20.
 • Obowiązuje strój galowy.
 • Każdy uczeń musi mieć przy sobie legitymację szkolną.
 • Urządzenia telekomunikacyjne uczniowie pozostawiają w depozycie u wychowawcy klasy.
 • Na egzaminie nie wolno używać korektora.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie przybory:
  - w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu: długopis z czarnym tuszem
  - dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę
  UWAGA! Nie używamy ołówków! Rysunki, jeśli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem.
 • Uczeń może mieć przy sobie małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze, przy nodze stolika. Nie stawiamy butelki z wodą na stoliku, aby przypadkowo nie został zalany arkusz egzaminacyjny.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
 • Każdy uczeń pracuje samodzielnie.
 • W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali egzaminacyjnej zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

.................................................................
PRZEBIEG EGZAMINU

 • O godz. 8:45 uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście.
 • Przy wejściu uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.
 • Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący Zespołu Nadzorującego wraz z przedstawicielem uczniów z danej sali odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 • Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń:
  - zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
  - sprawdza kompletność arkusza, tj. czy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi; z matematyki: (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi
  - sprawdza poprawność PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE
  - w arkuszu z matematyki: wyrywa kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (uwaga: nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań)
  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza je przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego.
  Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych) uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL
 • W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie Zespołu Nadzorującego
 • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Jeżeli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to Zespołowi Nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek ZN w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego:
  - informuje zdających o zakończeniu pracy
  - wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  - poleca członkom Zespołu Nadzorującego kontrolę czynności wykonanych przez uczniów
  - poleca zdającym zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika
 • Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu członkowie Zespołu Nadzorującego w obecności zdających zbierają prace uczniów.
 • Przewodniczący Zespołu Nadzorującego zezwala zdającym na opuszczenie sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert).

Wspierają nas